شنا خت تیره های بهادر-علی-قمرالی-صیفور-قا سم-نظربگ-ندر-صادق خان-جوزعلی
بازگير نامي آشنا در ديار بالاگريوه  كه به تيره ها و گروههاي مختلفي كه در محدوده بالاگريوه  و خارج از اين محدوده  زندگي  مي كنند  اطلاق مي شود براساس روايات محلي  خاستگاه بازگيرها را مناطق غرب كشور خصوصا ايلام ،كردستان ، كرمانشاه دانسته اند. براساس نظر آنان  بازگيرنياي 300 سال قبل  آنان شخصي به نام خان احمد  از كردها یا لر ها ي   ساكن پشتکوه ايلام بود او داراي  پنچ پسر به اسامي بك عالي ،برخوردار  ، طاهر ، ظاهر و چراغ خان بوده است  . تيره هاي  طاهر ، ظاهر  در ايلام دره شهر،آبدانان و كرمانشاه ،سرپل ذهاب سكونت دارند و چراغ خان نياي طايفه اي موسوم به كرنوكر است . در ميان پسران خان احمد برخوردار و بگ عالي كه به نواده هاي آنها بازگيرهاي سياه وسفيد مي گويند در لرستان زندگي مي كند نواده هاي برخوردار بعد از دوشم به دو تيره سبزعلي  و سبزوار وزیر تیره های کربلایی احمد خان-علی داد(کر بلا یی سهر اب)-محمد میرزا-ولی-دوشنبه-اغا لی-محمد جافر- تقسيم مي شوند  و نوادگان بگ عالي  به چهار تيره – ياري – کلولی – نورعلي  (نير ا لي )- محمد ولي (معالي ) تقسيم  مي شوند و تيره كلو لی  كه خود به  زیر تیره های  شيرخان و بيرخان  تقسيم  مي شوند كه در ميان ایل بيرانوند  زندگي  مي كنند  و نامهاي  خانوادگي  شكاري  و مرداني وسپهوند  دارند  و تيره ياري كه به زیر تیره های امير و و عبدالصمد تقسيم مي شوند  و تيره نير عالي كه به زیر تیر ه های جوز علي  و مرادخان  تقسيم  مي شوند  و تيره محمد ولي يا معالي كه شامل زير تيرهاي قيصر  (قمر الي) صيفور – نظر بك –قاسم – علي – بهاره – صادق خان  و ندر بوده كه از بزرگترين  و پرجمعيت  ترين تيره های طایفه بازگير هستند در اواخر دوره قا جاریه بزرگ طايفه بازگير  ملامهر عالي از بازگیر های معالی وند بود  كه 160 عدد تفنگ  از سالارالدوله  مي گيرد و بين تیره های طايفه بازگير تقسيم مي كند تا همراه با ساير طوايف لرستان سالارالدوله را در فتح تهران ياري نمايند  بعد از  اسكان  عشاير بيشتر  بازگيرها  در منطقه كره گاه و بالاگريوه هاي ساكن شدند  به جز دو تيره شيرخان و بيرخان  از بازگيرها سفيد  و تيره سبزعلي از بازگير سياه كه به دلیل خویشاوندی با بيرانوند ها  در میان  آنهاماندند  و همانجا زندگي كردند و بعد از ان بيشتر بازگيرها به زندگي آبادی  نشينی ویروستانشینی روي آورده  و در مكانهاي  مختلف پراكنده  شده اند كه به طور عمده علاوه بر شهر خرم آباد  در روستاهاي  چوبتراش – سهيلي – تلوري- دارائي – ديناروند – ده باقر- انگز- پیرجید-چنار بر افتاب-معمولان  – پلدختر – چم مهر – هلوش- ماژين – جلوگير – ريمله – سر پل ذهاب – تنگ فني – چغلوندي -  پل هرو- دورود- بروجرد- كرمان -شوش-اندیمشک-  سيستان بلوچستان-کر مانشاه- مينو دشت – سليمانيه عراق و۰۰۰۰زندگی می کنند

منشا نژادی طا یفه باز گیر از دید گا های مختلف بیشتر معمرین وسا ل خوردگان طایفه بازگیر می گویند بازگیر ها از کرد های سا کن پشتکوه هستند که درگذشته به دلیل اختلاف با والی پشتکوه به لرستان ودیگر منا طق ایران مها جرت کرده اند واقای میرانی می گویند بازگیر ها از لرهای فیلی هستند که در دوره حسن خان والی پشتکوه از لر ستان به پشتکوه مها جرت کرده اند واقای برزویی انها را از نژاد کرد کلهر می داند واقای مراد حسین پاپی و اقای رادفر مدرس وباستانشناس و اقای محمدی صاحب کتاب تاریخ الا اجداد انها رالر می دانند ومی گو ند بازگیر های سایر مناطق ایران ازبازگیر های  لر ستان جدا شده و به دیگر منا طق ایران  رفته اند واقای معتمدی که تحقیقات مفصلی راجب بازگیر ها انجام داده می گویند باز گیرها از پدری به نام خان احمد ازکرد های پشتکوه ومادری از طایفه بیرانوند بوجود آمدند

زبان .

بيشتر بازگيرهاي  لرستان  به زبا نهای  لري  و لكي صبحت می کنند و بازگيرهاي  استانهاي  ايلام ،كرمانشاه ،كردستان به زبان  كردي صحبت  مي كنند .

 

كدخدايان و بزرگان  تيره هاي طايفه بازگير  درسده ی اخير  .

 مهر عالی- میرزا- جمعه-عالی-شفتالی-حصربگ-محمد مراد-براتعلی -حسن خان-ولی خان-علی اکبر

 بازگیرهای ایلام .

بازگیرهای ایلام نسل خود را از فرزندان دو برادر به نامهای طاهر و ظاهر می دانند که حدود شش تا هفت نسل پیش ، به علت اختلافات محلی  از منطقة طاف در شهرستان خرم آباد لرستان ، از بازگیرهای لرستان جدا شده و به منطقه پشتکوه در ایلام کوچ کرده اند. جمعیت کلّ این طایفه حدود هشصد خانوار تخمین زده می شود که حدود۱۰۰ خانوار از آنان به صورت دامدار کوچنده زندگی می کنند. ییلاق آنان در منطقة «کَوَر» (کبیرکوه ) و قشلاق آنان در منطقة دهلران است . این طایفه دارای هفت تیرة اصلی و یک تیرة وابسته است . تیره های اصلی عبارت اند از: صی مَمَه (صیدمحمد)، موسی ، خَرْبُوزانی ، جَوّار (جبّار)، شَپَکه ، کَلَه شیر، داس مَکَش و تیرة وابسته به آنان دشتی است که به گفتة مطلعین محلی ، از بستگان رییس علی دلواری هستند که پس از نبرد با انگلیسیها، در زمان جنگ جهانی اول ، از راه خوزستان ، به این منطقه مهاجرت کرده اند.البته خوانسار فرزند برخوردار همراه طاهروظاهر ب ایلا م رفته که از فرزندان ونوادگان او هیچگونه اطلا عا تی وجود ندارد

 بازگیرهای کرمانشاه .


بازگیر های کرمانشاه نسل خود را ازنوادگان دو برادر به نا مهای طاهر و ظا هر می دانند که درحدود شش تا هفت نسل پیش به دلیل اختلافات محلی  از باز گیر های ایلا م  جدا شده ا ند این طایفه زادگاه اصلی خود را منطقه ای به نام «سراب بازان »، که جزو ناحیة ایلام بوده است ، معرفی می کنند. تاریخ مهاجرت آنان به کرمانشاه را در دوره قاجاریه و علت آن را ظلم والی آن منطقه به سبب اخذ مالیات می دانند. جمعیت این طایفه را در حدود ۸۰۰ خانوار تخمین زده اند که در «بان یاران » سرپل ذهاب و اطراف آن به سر می برند. حدود ۱۰۰ خانوار از آنان هنوز کوچنده هستند که ییلاقشان چَرمان و آفتابی بَرْز است . طایفة آنها از سه تیرة حق مراد، یارمراد معروف به یارگَه و حسن بازگیر تشکیل می شود.

                       

     کدخدا محمد مراد بازگیر               قنبرعلی(پاپا) بازگیر                     کدخدا شفتا لی بازگیر


منا بع :سکندر امان الهی بهاروند، قوم لُر ، تهران 1370 ش ؛ مرکز آمار ایران ، سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی
عشایر کوچندة ایران ؛ نتایج مرحلة اول ، 1364، حوزة شمارة 4، باختران ، تهران 1365 ش ؛ همو، سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچندة ایران : نتایج مرحلة اول ، 1364، حوزة شمارة 5، لرستان ، ج 2، تهران 1365 ش ؛ همو، سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچندة ایران : نتایج مرحلة اول ، 1364، حوزة شمارة 6، ایلام ، تهران 1365 ش ؛ همو، سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچنده : 1366، فرهنگ عشایری

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ساعت 12:29  توسط داریوش بازگیر | 
دارا و شرفعالی فرزندان معا لی ومعالی فرز ند بگعالی  می با شد  و به نوادگان ودود مان های معا لی که شا مل  تیره های علی-بهادر(بهاره)-ندر-صادق خان-قیصر(قمرالی)-نظربک-صیفور-قا سم  در اصطلا ح  بازگیر های معا لی وند می گویند بازگیر های معا لی وند هما نند سا یر تیر ه های طایفه بازگیر در زما نهای گذ شته درمنطقه طاف زندگی می کردند و بعد از اختلا فات داخلی ومحلی بین تیره های طایفه بازگیر در منطقه طاف وکشته شدن چند نفر از انها به طوری که تیره های طاهروخوانسار -بهرام-حیدر به پشتکوه رفتندو تیره یاری به دلیل را بطه خو یشا وندی با میر اواس به میان طا یفه میر رفتند و بازگیر های معا لی وند  ونیرالی وندو سبزوارو سبز علی وتیره شیرخان وبیرخان به میان ایل بیرانوند رفتندو نز دیک به یکصد و بیست سال همراه انها ییلاق وقشلاق می کردند  تا اینکه دراواخر دوره قاجاریه وحکومت سالارالدوله در لرستان بازگیر های معا لی وند در ابتدا در منطقه کرگاه ساکن شدند وهم اکنون علاوه بر شهر خرم اباد  در روستا های چوبتراش-پیرجد باز گیر-سا لی کو چک-سر خده علیا-ده باقر-دینا روند-سهیل بیگی-تلوری-میانگلال-ماسور-چنار بر افتاب-پلد ختر-چم مهر-هلو ش-بابا خوارزم-اند یمشک- شوش-افر ینه-قلا سیمره-داد اباد-روستا ی دار بلو ط بر وجرد زند گی می کنند. وشجره نامه انها به شرح زیر میباشد+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 9:20  توسط داریوش بازگیر | 
بهادر فرزند شرف عالی و  نوه معالي می باشد بهادر  داراي  پنج پسر به اسامي  عالي ، لالي ،عودعلي، محمد ميرزا ،  نادعلي مي باشد  دودمانهاي  كه از نسل اين پسران بهادر بوجود آمده اندتيره بهاره را تشكيل مي دهند تيره بهاره همانند سایر بازگیر های معالی وند در گذشته در منطقه طاف زندگی می کردند بعد از اختلا فات دا خلی  بین تیر ه های طا یفه بازگیر وکشته شدن چند نفر از آنها تیره بهاره همراه سایر بازگیر های معالی وند  به دلیل رابطه خویشاوندی با ایل بیرانوند به میان ایل بیرانوند رفته ونزدیک به یکصدوبیست سال درمیان آنها زندگی کردند و همراه آنها ییلاق وقشلاق می کردند تا اینکه در اواخر دوره قا جاریه و حکومت سالار الد وله در لر ستان تیره بهار ه ابتدا در ديناروند  و ده محسن ساكن شدند  و نزديك به هفت سال در اين روستا ها زندگي كردند   دراوایل حکومت  پهلوي بين طايفه بازگير و عزيزاله خان بيرانوند از خوانين تيره حيدر خاني  در منطقه كره گاه  اختلاف بوجود آمد و منجر به جنگ و درگيري با عزیزاله خان بیرانوند و یارانش شد واین درگیری باعث کشته شدن دو نفر از یاران عزیزاله خان به نامهای عوضعلی و پیرالی گردید وبعد از آن با یک  دیگر صلح كردند  و  تيره بهاره به دليل نداشتن آب براي كشاورزي  در ده محسن  و به دليل روابط  خويشاوندی با كريم خان سگوند به روستای آبستان رفتند و مدت چهارسال درآنجا زندگی کردندتا این که در  سال 1312  هجري شمسي در روستاي  چوبتراش  ساكن شدند و از طرف تیمسار رزم آرا  حكم کدخدايي  تيره بهاره  به كد خدا  عالي  و پسرش كدخدا شفتالي داده شدو بعد از ان تیره بهاره به همراه  دود مانهای وابسته به خود در روستای چوبتراش ساکن شدند ازکدخدایان تیره بها ره در سده اخیر (ملا مهر عالی-عالی-شفتا لی  )را می توان نام برد   هم اكنون  تيره بهاره  علاوه بر شهر خرم آباد در روستا هاي چوبتراش  - پير جد بازگير هلوش ،چم مهر ،بابا خوارزم ،دارائي، ديناروند، ميانگلال ،  چنار برآفتاب  سكونت دارند .
ازافراد مشهور  تيره  بهاره  در سده اخير مي توان  مير طهمور ، بگ عالي،شاهپور،حاجیعلی،حیدر علی، صیدحسین، عبدال ،نورعلی،غلام حسین،حاج شامیرزا- حاج حسين ،  حاج صادق خان ،حاج عباس،  حاج علي  عليزاده ،شاه عباس را نام برد  علاوه بر اين بايد از شهداي گرانقدر تيره بهاره  شهيد  حجت بازگير ، شهيد كيانوش بازگير ،شهید سیامک علیزاده يادكرد.
 
        
شجره نامه تیره بهادر از بازگیر های معالی وند(سفید)


خان احمد.(بازگیر).

1-بگ عالی 2-برخوردار 3-چراغ خان 4-طاهر 5-ظاهر

بگ عالی.

1-محمد ولی(معالی)2-نیرعالی(نورعلی)3-کلولی(دوشی)4-یاری

محمد ولی.(معالی).

1-دارا  2-شرف عالی

شرف عالی.

1-بهادر 2-علی 3-ندر خان 4-صادق خان
.

بهادر .

1-عالی 2-لالی 3-عودعلی 4-محمد میرزا 5-نادعلی 


فرزندان عالی فرزند بهادر
.
 

1-کریم 2-باقر  3 -مهدی  4-رستم

 

فرزندان کریم :

1- عالی     2-   معالی

 فرزندان عالی  .

1-شفتا لی   2 - بگ عالی   3-  خان میرزا  

 

فرزندان شفتالی :

1-شا میرزا  2- رضا  3- یداله  4-صید میرزا  5- نوروز   6-  فرج  7 -عسگر

 

شامیرزا :

1-کریم(محمد-کیارش)2-منصور(ارتین)3-ناصر(ارش-امیر)4-سعید5-حمید رضا  

 

رضا:

1-عیدی2-مجید(محمد-مسعود-علی)3-ایرج(پویا-پارسا)4-بهروز(محمد مهدی)5-بهزاد6- بابک

 

یداله :

1- رسول(رضا)2-ابراهیم(علی رضا)3-اسماعیل4-شهاب

 

صید میرزا :

1-محمدحسین(امیرحسین)2-هوشنگ(رضا-یاسین)-3یزدان-(علی)4-ذبیح(آریا)5-نبی(ریان)6-رحمان7(سبحان)-رحیم

 

فرج  :

1-داریوش(علی رضا)  2-کیانوش

 

عسگر :

1-اکبر  2 -حسین

 

نوروز:

1-محمد 2-وحید

 

 
فرزند معالی فرزند کریم  . 

غلا محسین.

 
1-صید محمد(محسن-مهدی-اشکان)

2-عبدالحسین(رضا-سینا)3-محمدتقی(مجید)
 
فرزندان باقر فرزند عالی:

1-مراد 2-شاپور 3-کسه 4-خدایی  5-حسان

 
فرزندان مراد .

1-ایلخانی2-براکه3-صیدموسی4-عیسی


 
ایلخانی:صادق خان
 
صادق خان.
1-رحیم(عارف-عرفان)2-احمد(محمد)3-شیرمحمد(امیر محمد)4-محمدرضا


 
براکه .

حیدر فرزند براکه .
1-منوچهر (متین-پویا)2-هوشنگ(حسین)3-مهدی4-میلاد

 
 اسد فرزند براکه .
1-اردشیر(علی)2-مهرداد(رضا)3-محسن4-سجاد5-محمد
 
صید موسی                                                                                                                   : مرادعلی(امیر)-پاپی رضا(حامد-میثم-مجید-بهمن)
-حسین علی(محمد-امین-کریم)
 
عیسی.
1حاجی رضا(حسین)2-میر ضا3-محمد(رضا)4-حمید5-امین


مهدی.. کله
کله.
.1-سالار(مهدی-سجاد-محسن-احمد)

2-دوستعلی(یونس-اسماعیل)3-لفطعلی(عباس-علی)
  
4-محمدعلی(حامد-رضا-ایت-علی-حسین)

5  -نورمحمد(احمد رضا)6-مصطفی7-روح الدین


  
 
 لالی:

1-حیدر علی 2-نادعلی 3-ایما نعلی 4-شکر


 
فرزندان حیدر علی .
1-نورعلی 2-رفیع-داربلوط 3-غارتی 4-زکی 5-برابلی


 
فرزندان نور علی  :

1-  حا ج علی   .

1-حجت(امیر)2-کیومرث3-کیانفر4-فرامرز5-سیامک6-یوسف7-یونس

2-شاه عباس1-محمد2-ایت3-احمد
3- عباس (میثم)


 
 فرزندان رفیع  :
دلاور
1-فرض اله(رضا)2-بهروز(علی)3-یوسف4-مهدی

علی جفعر(علی-محمد)3-برفی

 
فرزندان داربلوط :

1 -محمد باقر(امیر حسین)  2-   ولی
 
فرزندان  حا ج غارتی  .

1.-حاج عیسی(ایمان-محسن-حسین)2-یحیی(سعید-مهدی)3-علی فتح(امین)


 
فرزندان نادعلی

1-میرولی 2-کاگعلی 3-حسن 4-عودل  5-یوسف علی  6-پرویز  7-بخشعلی

 
 میرولی ،بهمن
بهمن .

1-مسعود( محمد)2-محمود(شا یان)3-حامد(ارتا)3-حمید5-محمد6-علی
 
فرزندان کاگعلی:

1-جمعه (عبداله)
2- قاسم(رضا)

3- کوگعلی.
1-حجت2-علیپور(سجاد-محمد مهدی)3-مهرداد(ارین)4-صادق5-وحید6-نادر7-سعید8-ستار

 
فرزندان حاج حسن:
1-حا ج عزت(مجید-محمد-محسن-علی)
2-یداله(امیر)3-قدرت اله (برهان-سبحان)
4-فتح اله(سهیل-رضا)5 -فر ض الله(سروش-سینا) 6-روح الله

 
یوسف علی:
1-علی(امیر محمد-امیر حسین)2-ولی(پویا)3-کورش4-ارش

 
پرویز: چنگیز(محمد-علی)
 
فرزندان ایمانعلی :

1  -حا جیعلی       2-علی عجم

 
فرزندان حاجیعلی

.1-جانعلی.
1-محمد2-امین3-احمد4-ایمان5-مهدی
  
2-موسی.
1-عبدالله(علی رضا-علی)2-کریم3-محسن

3-گو چگعلی.
1-مصطفی
(نیما)2-وحید3-محمد(طا ها)

 علی عجم .صید محمد
صید محمد
.1-علی محمد2-مصطفی3-روح اله4-خلیل
 
شکر: احمد

احمد .1-محمد2-عبدالله3-قیصر4-حسین5-حسن
 
 
فرزندان عودعلی :

1-ملا مهرعا لی2-گدیکه3-رضاخان4-شیخ عالی4-کلولی

فرزند ملا مهر عالی: شرفبگ
فرزندان شرفبگ .
1-صید حسین  2- علی حسین                                                                                            

 
صید حسین:
1-عودعلی(کرمخدا-مرتضی-مصطفی-محمد)
2-فتحعلی(اصغر-اکبر-سجاد-مهرداد)-
3-محمدعلی(صید محمد-عباس-مهدی  )

 علی حسین. (روح اله)


 
گدیکه ،

1-میر طهمور    2-براری
 
فرزندان میرطهمور فرزند گدیکه:

1-بمارک    2-گجر
 
فرزندان بمارک

1-تقی(عظیم-حمزه-احسان)
2-جافر3-کاظم4-سعید(محسن-علیرضا)
 
  5-محمدرضا(علی)6-امید7 -شمس اله


گجر
.حجت

فرزندان براری :
 
حا ج حسین .
1-فهیم(رضا-وحید-محمد) 2-عزیز(علی)
3-عصمت(رضا)4-حبیب (مجتبی)
5 -حمید6-محمد خان6-بهروز7-مجید
 
حاج عباس .
1-داریوش(امین-امیر)2-نور محمد-3مهدی(یونس)4-سجاد


 
خداداد .
.1-نصرالله(محمد)2-قاسم(دانیا ل)3-ابراهیم-4-اسماعیل
 

فرزندان محمد میرزا
.
 
1-صید عالی    2-اقارضا          3-نجات

فرزند صید عالی/مرادجان
 
فرزندان مراد جان.
1-محمد   2-محمدکاظم      3-کرمی
 

1-.محمد
1عیدی(علی رضا)2-تاج الدین(امیر حسین)3-نور الدین (فرهاد-میلاد)4-شاهدین5-فرامرز

2-محمد کاظم

1-صفر(افشین-امین-رضا)2-سبزی(مصطفی-مجتبی)
 
3-کرمی1-مرادبک 2-کریم 3-صبحت 4-روح الله
 
فرزند اقا رضا.درویش                                                                                                          
فرزندان درویش
 
 سالار.
1-داریوش(سجاد)2-اصغر3-اکبر

 
2-سردار .
1-اسد2-حبیب3-عزت4-حمید5-سپه دار6-عبدالرضا


 
فرزند نجات . برفی

فرزند برفی .صالح

فرزندان صالح

 
 .1-لطیف(حسین-امین)

2- مهدی(ایوب-مسعود-حجت)3-محمد 
 

   
                                                                                
فرزندان نادعلی فرزند بهادر .

1- بخشعلی2-بگعالی3-قاسمعلی

فرزندان بخشعلی.
1-فرهاد   2-میر حاجی

فرهاد.
1-محمد طاهر2-جواد3-محمد4-سجاد
میر حاجی.
ا-علی (محمد)2-میرحاجیعلی(نیما)3-صید طاهر

فرزند بگعالی .میروالی

 فرزند قاسمعلی .جمعه


فرزندان جمعه.

1-فرزندان پاپی.
1- شکر2-پرویز3-رضا4-داریوش
2-فرزند قاسم .میرزا

فرزند میرزا . درویش حسن

برخی از دودمانهای  دلفان که خودشان واجداد شان خواهرزادگان تیره بهادر بوده و همیشه در کنار انها زندگی می کنند.

دلفانها که شامل سه دودمان1-قربان2-سبزه3-رضا می باشند قربان.لطفعلی


فرزندان لطفعلی

1-دوست عالی(علی-ایمانعلی-مهدی-حمزه)2-پاپیعلی.(بیژن-ایرج-سهراب-ارش-کورش-پیمان)
3-عوضعلی.(رضا-محمد)4-نادر5-نبی.(محمد)6-محمد-مسلم-علی


دودمان سبزه.1-کرم 2-کریم
کرم.1-کرم حسین(محمدعلی-مصطفی-محسن)2-علی رحم.(سامان)
کریم.حیردعلی
رضا.علی میرزا
علی میرزا.علیداد(رضا-حمید)
 
        
    حاج شامیرزا بازگیر               حاج علی علی زاده بازگیر               حاج حسین بازگیر        حاج صادق خان مرادپور بازگیر
     
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 9:16  توسط داریوش بازگیر | 
علی فرزند شرفعالی وشرفعالی فرزند معالی می باشد علی دارای چهار پسر بنامهای پیرالی- محمد ولی -عزیزعلی(عیض علی)-تمر  می باشد ودودمانهای ندر-صادق خان- قیطا سعلی -مرگعلی-قرونی همو اره درکنار تیره علی زندگی می کردند وبیشتر بازگیر ها انها را به نام تیره علی می شنا سند تیره علی ودود مانهای وابسته به ان همانند سایر تیره های طا یفه بازگیردرابتدا منطقه طاف زندگی می کردند و بعد از اختلا فات محلی وداخلی بین تیره های طایفه بازگیر در منطقه طاف وکشته شدن چند نفر از انها تیره های طایفه بازگیر پراکنده شدند به طو ری که تیره های طاهر وظاهر و خوانسار ازباز گیرهای لرستان جدا شد ند وبه ایلام رفتند  وتیره یاری  به دلیل رابطه خویشا وندی با  میر اواس جد میر ها به میان  طایفه میر رفته وتیره علی ودود مانها ی وابسته به  همراه سایر بازگیر های معالی وند به دلیل را بطه خویشا وندی با   ایل بیرانوند به میا ن انها رفته ونزدیک به یکصدوبیست سال به همراه انها ییلاق وقشلاق می کردند تا اینکه دراواخر دوره قاجاریه وحکومت سالارالدوله در لرستان در روستای سهیل بیکی ساکن شدند ودودمانهای عزیز علی به دلیل پیوند و رابطه خویشاوندی با  میر های رستم خانی به میان طایفه میر رفتند واز تیره علی جدا شدند واز طرف تیمسار رزم ارا حکم کدخدایی تیره علی ودودمانهای وابسته علی  بعد از مرحوم محمد شاه به پسرش جمعه معروف به ریس جمعه داده شد  از کدخدایان مشهور تیره علی در سده گذشته  (محمد شاه-ریس جمعه-حاج کریم خان )رامی توان نام برد هم اکنون تیره علی علاوه بر شهر خرم اباد در روستاهای سهیل بیکی-سالی-داد اباد -شوراب-قلا سیمره-قلعه رزه زندگی می کنند واز افراد مشهور تیره علی می توان به شنبه-اله قلی-علیر حم- عبد العلی-علی-مردان-  کرمشاه-غلا مشاه-احمد شاه-جلال-میرزا-شمس اله - اقا احمد- پاپی-کاظم خان - تقی خان-احمدخان-حاج اردشیر-حاج اسد- حاج محمد- اسحاق-قندی-درویش-علی-بهروزو............

شجره نامه تیره علی از بازگیر های معالی وند(سفید)

  فرزندان علی  شامل .
  1- پیرالی    2-عزیزعلی      3-طهمور

فرزندان پیرالی:

1-   محمد شاه  2-میرزاحسین 3-پاپی حسین

فرزندان محمدشاه :

1-جمعه 2-علی رحم

 فرزندان جمعه. 

1-کریم خان  .1-اردشیر(ساسان-افشین-سجاد)2-منوچهر(محمد-علی)3-بهروز

2-کرمشاه .

1-اسحاق.(ایمان-رحمان-سلمان-پیمان-کامران)
2-محمد(شهرام-بهرام-شهاب-شهریار-مهدی-امیر)
رحیم خان .
1-حمزه(محسن-احسان-ناصر-یاسر)2-مهرداد(رضا-علی)3-مسعود(پویا)4-قاسم
  فرزندان غلامشاه.
1-اکبر(نصرت-خسرو-مجتبی-مصطفی)2-روزه(محمد-افشین)
3-علی(اصغر-بهرام-عسگر-موسی-عیسی)

4-فرزندان جهانشاه.

1-حسین2-عباس

فرزنداناحمدخان .

1-رستم2-علیرضا(رضا-مصطفی-مجتبی-علی) 3-فرامرز4-جهانگیر5-علی پناه6-فرزاد7-کیومرث8-داریوش

 
 

فرزندان تقی خان.1-بیژن(علی-محمد)2-اسد(فرهاد)3-طاهر4-صادق5-فیروز6-حمید7-سعید8-امین

فرزندان میرزا حسین .

1-نصراله2-عبدالعلی3-شیره4-سیف اله5-صید محمد خان

فرزندان نصراله.

 

1-ماشاله(احمد-محمد-مهرداد-حمید)2-دوستعلی(ملکعلی-خیرعلی-محمد-مجتبی-رضا)3-دولتعلی(عزیزاله-مرتضی-حیدر-مهدی-محمد) 5-کبکعلی(عبدالعلی-نظامعلی-فضل اله-علیرضا)6-گرگعلی(علی-بهروز)

فرزند عبدالعلی:فرهاد

فرزندان فرهاد.

1-جهان2-علی3-محمد4-حسین

 
فرزندان شیره .
 
1-ابراهیم.(حشمت-علی-مجتبی)2-فرج(علی)3-عباسعلی4-سعید5-اقاعلی
 
 6-حاجی رضا(کرم-اسداله)
 
فرزندسیف اله: 1فیض اله
 
فرزندان فیض اله.(عزت-حسین-حسن-علی)
 
 
2-فرزندان پاپی حسین  .
1-عین علی    2-شعبان 
فرزندان شعبان.
 
1-شامیرزا(عیدی-غلام-حمید-رضا)  2-شاه محمد(ارش-علی) 3-حبیب(الما)                                                                                         
 
 فرزندا ن عین علی.1-حسن2-حسین
 
فرزند عزیز علی .اله قلی    
 
فرزندان اله قلی :
1-مطول2-عا لی خان3-اندول
 
فرزندان مطول :
1-علی2-ناد علی3-والی4-بگالی
فرزندان علی .
1-اسف علی2-نورعلی
 
 فرزندان اسف علی : (حمید-مصطفی-سجاد-مجتبی-فیروز)
فرزندان نورعلی.(حسین-حسن)
فرزندان نادعلی.
1-شیرولی (پیرولی-امین)2-شیرمحمد3 -محمدولی (گودرز)

 
فرزندان عالی خان .
 
1-جلال2-پتول
فرزندجلال.1
-روح اله(علی-نورالله)2-علی یار(محسن-مهدی-میلاد)
فرزند ان پتول .
1-تیمور2-حسینعلی
فرزندان تیمور.
1-ولی اله2-اکبر3-اسداله4-هوشنگ5-سیروس6-منصور
فرزند اندول.مردان
فرزندان مردان.
1-عبدالعلی2-اسد3-قندی4-نقدی
فرزندطهمور.محمدولی
فرزندان محمدولی.
1-لطفعلی(اکبر-اصغر)2-محمدعلی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

عسگر بازگیرو اسحاق بازگیردر منطقه عملیاتی دردشت عباس لشگر84خرم آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 9:14  توسط داریوش بازگیر | 
ندر وصادق خان فرزند ان شرفعالی وشرفعالی فرزند معالی می باشد وعد ه ای از معمرین طایفه بازگیر ندر وصادق خان را فرزندان  علی  می دانند تیره های ندر وصادق خان -خیرالله-قیطا سعلی همو اره درکنار تیره علی زندگی می کردند وبیشتر بازگیر ها انها را به نام تیره علی می شنا سند  این تیره ها همانند سایر تیره های طا یفه بازگیردرابتدا منطقه طاف زندگی می کردند و بعد از اختلا فات محلی وداخلی بین تیره های طایفه بازگیر در منطقه طاف وکشته شدن  چند نفر از  تیره های طایفه بازگیر بیشتر بازگیر ها پراکنده شدند به طو ری که تیره های طاهر وظاهر و خوانسار ازباز گیرهای لرستان جدا شد ند وبه ایلام رفتند  وتیره یاری  به دلیل رابطه خویشا وندی با  میر اواس جد میر ها به میان  طایفه میر رفته ودود مانها ی  ندر وصادق خان همراه سایر بازگیر های معالی وند به دلیل را بطه خویشا وندی با   ایل بیرانوند به میا ن انها رفته ونزدیک به یکصدوبیست سال به همراه انها ییلاق وقشلاق می کردند تا اینکه دراواخر دوره قاجاریه وحکومت سالارالدوله در لرستان در روستای سهیل بیکی سا کن شدند واز افراد مشهور انها در سده ی اخیر ندر-شنبه-حصر بک-میرزا-اقا احمد-پیرو- کاظم خان-علی مخو-غلام-قندی-درویش-شمس اله-نعمت اله-فتح اله-پاپی-نوراله -جواد-شکراله-امین-رضاو.............

شجره نامه دودمان ندر (نیر) از بازگیر های معالی وند(سفید)

بگ عالی .1-معالی 2- نیرالی  3- کلو لی  4-  یاری

فرزندان معالی .

1-علی 2-بهادر (بهاره)  3-ندر خان   4- صادق خان

 فرزند ندر خان    . صفر  

فرزند صفر .علی نیر  

فرزندان  علی نیر :  1-غلام      2-  شا رضا         

 فرزندان   غلام . 1-قند ی . (مهدی-هادی-علی-صادق-سعید) 2- محمد علی (حسین-حسن-محمود-حمزه-امید-احمد)

فرزندان شاه رضا  . 1- محمد رضا   2-دارا

فرزندان محمد ر ضا . (نادر- ناصر)

فرزندان دارا .( محمود-حامد-مهدی )


شجره نامه دودمان صادق خان از بازگیر های معالی وند(سفید)


تیره صادق خان . شنبه

فرزند شنبه . دارا خان

فرزند ان دارا خان : 1-علی محمد   2-کا ظم خان

فرزند علی محمد .سبزه

 فرزند ان کاظم خان: 1-درویش (احسان-محمد)2-محمودشجره نامه دودمان خیر اله از   بازگیر های سفید که همواره درکنار تیره علی زندگی کرده اند.


خیرالله.1-مرگعلی2-گدیکه

مرگعلی.1-خدارحم2-اله رحم3-اله مراد
خدارحم.
1-اقااحمد(علیرضا-روحاله-حسن-محمدرضا)2-میرزا(محمد-ناصر-داریوش-هوشنگ)
3-پیرو(مصطفی-مجتبی-مرتضی-مهدی)4-محمد(حسین-کورش)
اله رحم.
1-پاپا(مهرداد-بابک-کیانوش)2-عزیزاله(رضا-علی)
اله مراد.
1-کرم(بهمن-عبداله-محمد-سجاد-مرتضی)2-عزیزمراد(احمد-رضا)
گدیکه.
1-رحیم(اسماعیل2-صادق)2-غلامعباس3-دالعلی
شجره نامه دودمان قیطا سعلی از تیره دوشنبه از بازگیر های سیاه که به دلیل خواهر زادگی با تیره علی همواره درکنار تیره علی زندگی می کرده انذ
برخوردار.دوشنبه(دوشم)
دوشنبه.سبزوار
سبز وار.دوشنبه(دوم)
دوشنبه.مرادعلی
مرادعلی.
.1-قیطا سعلی 2-شاه علی

قیطاسعلی.

1-شمس اله2-پاپی3-راه خدا

شمس اله.

1-فتح اله2-نعمت اله3-صیدمحمد

فتح اله.

1-جواد.(سعید-وحید-محسن)2-حجت.(روح اله-روح الدین-کرامت-ایت)3-محمدعلی .(بهزاد)

4-صید علی.(محمد)5-مجید.(حمید-رامین-مهدی-هادی-حامد-حسین)6-شوکی7-امین8-رضا

9-مهرداد

نعمت اله.(عصمت اله-ولی اله-عزت-اله)

صید محمد.(حمید رضا-علی راست-علی محمد خان

فرزند پاپی.نورالله

فرزندان نورالله.

1-ایرج.(محمدعلی-سجاد-مهدی-تقی)2-حسین3-علی4-حسن5-محمد

فرزندان راه خدا.

1-رضا2-فرضی3-مراد4-علی5-فرخانی

فرزند شاه علی.سبزییه

فرزندان سبزییه.1-حمید2-شاپور3-خداداد+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 9:11  توسط داریوش بازگیر | 
قیصر فرزند  داراب و نوه معالی می باشد تیره قیصر که در بین طایفه بازگیر بیشتر به تیره( قمرالی) فرزند بزرگ قیصر مشهور هستند تیره قمرالی روابط بسیار نزدیکی باتیره های بهاره و صیفور دارد قیصر دارای سه پسر به نامهای قمرالی ،مسعا لی ،مهدی بک می باشد دود مانهای که از نسل این سه پسر قیصر بوجود امده اند تیره قیصر یا (قمرالی) را تشکیل می دهند تیره قمرالی همانند سایر بازگیر های معالی وند درگذ شته درمنطقه طاف زندگی می کردند  بعداز اختلا فات  محلی بین تیره های طایفه بازگیر درمنطقه طاف وکشته شدن چند نفر از انها  تیره قیصر(قمرالی) به همراه سایر بازگیرهای معالی وند به میان ایل بیرانوند رفتند ونزدیک به یکصدوبیست سال در میان انها زندگی کردند و همراه با  انها ییلاق وقشلاق می کردند تا اینکه در اواخر دوره قاجاریه ودوره حکو مت سالار الدو له درلرستان در منطقه کرگاه ساکن شدند  وبعد از ان دودمان مهدی بک به همرا هی تیره صیفور به چم مهر -هلوش-وبابا خوارزم رفتند ودودمانهای مسعالی بعد چند سال زندگی در کنار تیره قمرالی به اندیمشک وشوش رفتند قمرالی خود دارای چهار پسر به نامهای (پاپی-حملی -علی مراد-سیف عالی )می باشد از کد خدایان تیره قمرالی درسده گذشته می توان به (کدخدا محمد مراد-کدخدابراتعلی) اشاره کرد تیره قیصر (قمرالی) علاوه بر شهر خرم اباد اندیمشک وشوش در روستاهای سالی کوچک-پیرجد-ده باقر-چم مهر-هلوش-بابا خوارزم زندگی می کنند و باید از شهدای عزیز تیره قمرالی شهید سبز علی بازگیر وشهید مهرداد بازگیر-شهید رسول بازگیر یاد کرد د و از افراد مشهور تیره قیصر (قمرالی )میتوان به کردعلی-قلی-قنبرعلی-گنجعلی-شیره-قیصر-شیخ حسن-علی حسن-حاج لفطعلی -حاج محمدصالح-حسین-پیرولی-صادق-حیردعلی- حاج نور مراد -حاج میر محمد-حاج مجتبی-پاپی مراد-ابرا هیم- حاج حسن علی-  مهران-اردشیر-غلام رضا-  علی مخو و.................

بگ عالی.معالی

معالی.

1-داراب2-شرفعالی

داراب.

1-قیصر 2-صیفور3نظربگ4-قاسم-

 فرزندان قیصر   شامل .
  1-  قمرالی     2-معسا لی       3-مهدی بگ
 

فرزندان  قمر الی :

پاپی     حملی (احمد ی بگ)     علی مراد             سیف عالی

فرزندان پا پی : محمد مراد      عباس      اله مراد

 فرزندان محمد مراد.  

  1-قلی2-شیره3-پاپا 4-قیصر 5-ابراهیم 6-خدارسان 7-جان مراد 8-دارا

فرزندان قلی .

1-میرمحمد.(فرشاد -فرزاد -فریبرز -سجاد -سیا مک)

2-صید محمد( امیر- امین)

3-حسن علی(حسین-امیر رضا)

4-محمود(محمد-ماهان)5-صید علی(ارشیا)6-رامین(اشکان-شایان)7-محمد رضا(امیرحسین-پوریا-پارسا)

8-مهرداد(محمد)9-محسن

فرزندان شیره .

1-علی محمد.(سعید-حمزه-علی)2-محرم(احمد)3-محمد علی(رضا)4-احمدعلی-5-محمد6-بهروز7-محمد حسن

فرزندان پاپا:

1-مجتبی(محمد حسین-احسان-مهرداد-عباس-هادی-سجاد)2-مرتضی(مصطفی-مهدی)

 

ابراهیم : احمد-محمد-خلیل

 

خدا رسان :جواد

 

جان مراد  : اصغر-جفعر-ایمان

 

دارا : اکبر-یونس-مجید

 

فرزندان عباس: صید احمد-  باباکه

 
صید احمد .حاج محمد صا لح(نور خدا-محمد)
 
باباکه.
1-پاپی مراد(قدرت-هدایت-حجت)2-علی (سامان-ظفر-پیمان)3-حسین(حامد-نعیم)
 
 فرزندان اله مراد.1-صید مراد  2 -اقا مراد   3-فتح اله
 
فرزندان  صید مراد:
1-نور مراد(فرض اله-کیانوش)2-کرم(کیومرث-مجید-حسن)3-دوستمراد(رضا-مهدی)4-صفر (علی)5-روح اله (شمس الدین-نورالدین)
 
فرزندان اقا مراد:
1-نورمحمد2- علی محمد3-صید محمد4-خسرو
 
فرزندان فتح اله.
نور اله (غلامعباس-موسی-شمس الدین-رحمان)
 
2-فرزندان حملی  .
1-بر اتعلی     2-کردعلی   3-گنجعلی
 فرزندان برا تعلی.
1-حسین(ما شا اله-فرامرز-احمدی-کاظم-جواد-حسن)
2-عین علی(حجت-کیانوش-مهدی-محمد)3-محمد علی
 
3-فرزندان کرد علی .
1-پیرولی(نور خدا-نجم الدین -بهروز-حمید-مجید-نورالدین-کرم خدا)                                                     2-قدرت. ( امین-احسان-محمد-شمس الدین-مسعود-سبز خدا)  3-عباس                                                                                   
 
 فرزندا ن گنجعلی.
1-حیر دعلی(نادر-مجتبی-مصطفی-یحیی-مرتضی)2-محمدرضا (سجاد)
 
فرزند سف عالی.گندمی          
 
فرزندان گند می :
(عیدی-صیدی-مهدی-سیف اله-مظفر)
 
فرزندان  علی مراد .
1-علی حسن(محمد حسن)2-شیخ حسن
 
فرزندان شیخ حسن :
(سبزعلی-غلا مر ضا-محمد رضا-مراد علی-علی رضا-غلا معلی-مهدی-حسین-هادی)
فرزندان مسعالی.دوستعلی-ریس علی-زیدعلی-شاطر علی-فتح علی
 
 فرزندان دوست علی.
: 1-حاج لطفعلی(مهران-اردشیر-مهرداد)2-غلا معلی(صید محمد-اسد)
فرزندان ریس علی.
1-گرد عالی  (محمدعلی)2-خیر علی(عبدالمحمد-رحمان-عبد الرضا-رسول)
 
فرزندان مهدی بگ.
نصیر-مولا-امید-بالون-عزیز
 
فرزندان نصیر .رمضان
فرزندان رمضان.1-صادق2-باقر3-نایب
 
1- نا یب:1  موسی       2-ناصر
2-صادق(میر عباس-محسن-مصطفی-سیف اله-صید عباس-طهماس-مظفر-غلامعباس)
 
فرزندان مولا.
1-پیری(اصغر -رضا) 2-برفی(صیدکرم-رفیع-اسحاق-غلامحسین-محمد حسین)  
 
فرزند امید.صید موسی:(علی رسان-خدارسان)                       
 
فرزندان با لون  ،  1-نادر  2- اصغر
 
فرزند  ولی  . عباس 
 
فرزندان عزیز .
1- علی بگ    2-   علی شا ه (علی-احمد شاه-حاجی-عبد شاه)
فرزندان علی بگ1-.صادبگ(هادی-مهدی)2-پیری(علی-مصطفی-مجتبی)3-شیری(اسدالله-ارسلان)
 
4-ظهراب(حمید-فرشاد-سجاد-سعید)5-حیدر(ایمان)6-کوچک
 
شیره بازگیر            گنجعلی بازگیر        کردعلی بازگیر       کدخدا براتعلی بازگیر     حاج مسعالی بازگیر
 
            قنبرعلی(پاپا) بازگیر                       حاج قلی بازگیر                         کدخدامحمد مراد بازگیر
 
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 9:9  توسط داریوش بازگیر | 
نظربك فرزند دارا ب و نوه محمد ولی ( معالي )مي باشدنظر  بك داراي سه پسر به اسامي  نجف – ملان -تقي  مي باشد  فرزندان ودودمانهاي كه از نسل اين پسران نظربك به وجود آمده اند  تيره نظربک را تشكيل مي دهند  تيره نظر بك همانند ساير بازگيرها ی  معالي وند در گذشته  در منطقه طاف زندگي مي كردند  و بعدا به دلیل اختلا فات محلی بین تیره های طایفه بازگیر وکشته شدن عده ای ازانها تیره نظربک هما نند   ساير تيره هاي بازگير معالي وند به ميان طايفه بيرانوند  رفتند و نزديك به یکصد وبیست سال در ميان آنها زندگي  مي كردند و همراه طایفه بیرانونذ یيلاق و قشلاق  مي كردند تا اینکه در اواخر دوره قاجاريه و در دوره فرمانرواي سالار الدوله در لرستان  بیشتر باز گیر  های معالی وند در کرگاه ساکن شدند تیره نظر بک در ابتدا در روستا  های ديناروند و تلوري   ساكن شدند  و نوادگان ودودمانهاي تقي از تيره  نظر بك در داخل بيرانوند ما ندند و درروستاي داربلوط و شهر بروجرد ساكن شدند و عد ه ای از دود مان نظربک به نام دودما نهای قر بانی و حسن به دلیل پیوند خو یشا وندی با دودمان حصر بک از بازگیر های سیاه در رو ستای چوبتراش ساکن شدند وبیشتر  تیره نظربک در روستا های تلوری ودیناروند ساکن شدند هم اکنون تیره نظربک علاوه بر شهر خرم اباد و برو جرد در روستا های تلوری- دیناروند-چوبتراش-معمولا ن-روستای دار بلوط زندگی می کنند و افراد مشهور تيره نظر بك در سده اخير حسين خان – جهانگير – فرهاد  - سعدي بك – حاجي – قربانی- خدا داد-  باراني – علي آقا – بنداری- شاميرزا – و حاج سردار-علی میرزا - غلام -عالی بک-بهرام خان- حاج نصرت-- علمدار-احمد -سعید- ابراهیم- یکشنبه -مهدی بازگیر-یداله بازگیر-ایرج دارایی-داریوش دارایی-مرتضی بازگیر-دکتر افشین بازگیر مسول دانشگاه پیام نور استان لرستان

      

شجره نامه تیره نظر بگ  از بازگیر های معالی وند(سفید)

 

بگ عالی.معالی

معالی.

1-داراب2-شرفعالی

داراب.

1-قیصر 2-صیفور3نظربگ4-قاسم

  فرزندان نظر بگ   شامل   1-  نجف     2-ملون        3-تقی
 

فرزندان  نجف

1-حسین خان    2-جهانگیر    3-حسن

 

فرزندان حسین خان

1-فرهاد 2-غلا معلی 3-حاجی4-سعدی بک5-قربانی 6-خداداد

 

 فرزندان حاجی.

1-علی عسگر(رحیم-شیر محمد-تاج الدین)2-کا ظم(شیرعلی-علی رحم-خدارحم) 3-عز یز خان (فرضی-عبدالله)4-اقا خان(محمدی-احمد)5-عسگر (محمد-سجاد) 6-ایر ج

 

فرزندان سعدی بگ :

1-عالی بگ(مهدی-یدالله-اسدالله-نصر تالله-محمد)

 

2-یاری بگ :

فرزاد-رضا-فرهاد-سجاد-حیدر

 

فرزندان قربانی:

1-بهرام خان(مردان-احد-اسد-علی جقعر)2-تقی خان (شیر ان-مهدی-موسی)

3-سرتیب . (مرتضی-قاسمعلی-اسکندر-مصطفی)4-لطیف(فریدون-نصیر-سیروس)

 

فرزندان خداداد: 

1-علی عباس(موسی-علی-عباس-بهزاد-مهرداد-محمد-احمد)2-جمعه علی (عزیز-حسین-حسن) 3-علی (هایت-احد-ایت-سعید-حشمت-محمد-احمد-یحیی) 4-صید مراد (بیژن-امید-عزت-حجت)

جها نگیر : 

1-شامیر   2-   سردار     3-       علی میرزا

 

شامیر : 1-دارا (ایرج-کامران-امین-سجاد)2-نظر(مصطفی)3-صید عباس (داریوش-کیو مرث-کیانوش-محسن)

 

4-سبزخدا (شهریار-شهرام-رامین)

 
حاج سردار  .
1-علمدار. (نورالدین-فخر الدین-روح الدین-احسان)2-احمد(افشین-حمزه-حسین)
 
3-غلام .1 (محمد جواد-رضا)
 
 فرزندان علی میرزا. سوخته زاری
 
فرزندان سوخته زاری :
فیروز-عیسی-فرزاد-علی-محمد
 
فرزندان  حسن:
1-غلام   2-محمد حسین  3-عبدالحسین
 
فرزندان  غلام.1-علی مخو(مهرداد-شیرزاد-فرزاد-امین-مهدی-مرتضی) 2-ایرج 3-تورج 4-یوسف 5-یحیی
 
2-فرزندان محمد حسین   .
1-میرزا حسین 2-مراد حسین3-میرحسین4-میرزا علی5-سعید
فرزندان ملان .
1-بارانی      2-عبدالحسین  3-منصور
 
3-فرزندان بارانی.1
-علی اقا   2-بنداری  3-حیدر اقا                                                                                  
 
 فرزندا ن علی اقا.1-یگشنبه(محمد-شمس الدین-یدالله)
 
2-پاپی حسین  : (صبحت -مجید-تاج الدین -نجم الدین)
 
فرزندان  بنداری . 1-نصرت اله(وحید-حمید-سعید )2-حجت.(احسان) 3-علی (یونس-صادق)
 
4-رحمان .(مهدی-ذبیح) 5-.ماشاله .(مجتبی)
فرزندان حیدر اقا.1-ابراهیم  .(محمد اقا-حسن-حسین-محمد حسن-عابدین)
 
  2-فتحعلی .(عسگر-اکبر-علی-بهمن-روح الد ین)
3-خداداد .(محمد-مهرداد-مهران-احسان-رضا)
 
فرزند عبد الحسین. فریاد رس
 
فرزندمنصور : محمد علی
 
فرزند ان تقی . 1-جافر 2-علی حسن3-نیره

فرزندان جافر .1-جان محمد   2- صید مراد
فرزندان جان مخمد .1-ذبیح(علی داد-مهرداد) 2-نصرت اله (دار علی-مجید)  3-عیدی (فرشاد-فرزاد) 4-نبی
فرزند صید مراد .داود
فرزندان داود .
1-سبز مراد2-شاهمراد3-صفر علی4-جفعر5-علی صفر
فرزندان سبز مراد .
1-محمد کریم (حمید-سعید-مسعود) 2-نور مراد (محمد) 3-حاجی مراد4-اله مراد5-علی محمد6-محمد
فرزندان شاهمراد .1-محمد (یحیی-ابوذر) 2-سلطا نمراد (حسین-رضا-محمد)
فرزند صفر علی .افشین

                                                         حاج سردار بازگیر   
 
 


 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 9:8  توسط داریوش بازگیر | 
صفيور فرزند  دارا ب و نوه معالي مي باشد صفيور داراي سه پسر به نامهاي بابابك – تراب  و دارا مي باشد و تیره صیفور از نواده گان ودود مانهای ( آقابك – عطا – جافر – رضا بك – سبز بیه -داود-پاپی جمعه-ظهراب ) تشکیل شده است    تيره صفيور  هم  نیز همانند سايربازگيرهاي  معالي وند  در گذشته در منطقه  طاف زندگي مي كردند وبعدا به دلیل اختلا فات محلی بین تیره های طا یفه بازگیر  همراه باساير  بازگيرهاي معالي وند به ميان ایل بيرانوند  رفتند و نزديك به یکصدو بیست سال در ميان آنها  زندگي مي كردند  و همراه انها ييلاق  و قشلاق مي كردند تا اینکه  در اواخر   دوره قاجار یه و حکومت سالارالدوله درلرستان  تیره صیفور ابتدا در منطقه کرگاه ساکن شدند  بعد از چند سال گروهی از تيره صفيور  به همراه دودمانهاي  مهدي بك از تيره قمرالي و دود مانهای محمد میرزا از تیره بهاره ودودمان شمسعلی از تیره یاری به هلوش – چم مهر – و بابا خوارزم رفتند و در آنجا ساكن شدند .کدخدا وبزرک تیره صیفور ودود مانهای وابسته به تیره صیفور در سده اخیر حاج احمد شاه بوده است  وبا ید از شهدای عزیز تیره صیفور شهید بهمن بخشی وشهید عزت اله بازگیر وازاده عزیز عبا سعلی بازگیر یاد از افراد مشهور  تيره صيفور  در سده اخير  عطا -جافر-سلمان-نامدار-  پنجی-پاپی جمعه-  امير – صيفور –  حاج اميد علي  - حاج سبز - عيسي – شيرکه  - داوود- - رحم خدا- صفی و.......

شجره نامه تیره صیفور از بازگیر های معالی وند(سفید)

 

بگ عالی.معالی

معالی.

1-داراب2-شرفعالی

داراب.

1-قیصر 2-صیفور3نظربگ4-قاسم

  فرزندان صیفور  شامل  .
1- بابابک    2-تراب      3-دارا
 

فرزندان  بابابک:

1-    عطاء   2-اقا بک3-رضابک4-جافر

 

فرزندان جافر : 1-سلمان 2-بلوط3- مردان

 

 فرزندان سلمان.

1-حاج احمدشاه 2-ابراهیم  

 

فرزندان حاج احمدشاه .

1-ملکشاه(محسن-یاسر-علی رضا-رضا)

2-فیروز(امیر-محمد صادق) 3-سیروس4-(محمد-فرزاد-فرشید-افشین)-ابدال5-حشمت(وحید)6-بهروز7-کرامت8-معرفت9-ابوذر

فرزندان ابراهیم.1-نادر(مصطفی-علی)2-قادر
فرزندان مردان .
1-هاشم(علی-محمد)2-فاضل(ساسان-سجاد-محمد-جعفر-مهدی-یاسین)
فرزندان بلوط.
1-حسن(میثم-فریدون-فرهاد-علی عباس-غلامعباس)2-محمد حسین(محمد-منوچهر-غلام-علی یار)
3-رضا(حافظ-محسن-یوسف)4-محمد رضا(جعفر-فرشید-فرشاد-نوشاد)5- شاه رضا6-اغاعلی

4-فرزندان اقابک.امیر

فرزندان امیر .

1-صیفور2-حاج  سبز 3-رحم خدا 

 

فرزندان صیفور.

1-شیرکه(علی-محمد-هادی-مهدی-حامد)2-داود  .(بیژن-بهرام-بهزاد)

 

فرزندان حاج سبز

1-حجت2-فرض اله3 -یداله4-عزت5-هبت6-نعمت7-رامین

فرزندان رحم خدا: (رضا-ناصر-محسن)

فرزندان رضابک:

1-صحرا  2-جمشید

فرزندان صحرا  .

1-حاج امید علی(عبدالرضا-محمدرضا-مرتضی-میرزا-رضا)2-عباسعلی(جهان-فریدون-بهروز-جواد-هادی)3-منتعلی(مهدی-بهرام-بهمن-محمود-مرتضی)4-داربلی(جعفر-اکبر-عباس-حسین-حسن-علی)5-خیر علی(سعید-مهدی-سبزعلی)

فرزندان جمشید:

1-رضابگ2-حیدر بگ

 
فرزندان رضابگ .
1-کیانوش2-مهرداد3-برزو4-مسلم5-مصیب6-مهدی
 
فرزندان حیدر بگ.
 
1-هوشنگ2-مجتبی3-مصطفی 4-سجاد
 
فرزندان  عطاء فرزند بابابک:
1-اسفندیار2-سوخته3-نامدار
 
فرزندان اسفندیار.
 
1-تیمسار(نیما-مسلم-محمد-هادی)2-برزو(مهدی-میلاد)3-شیرزاد(سعید-محمد-مهرداد)4-بختیار(علی حسین-پاپی حسین-علی اکبر-احمد-حسینعلی)5-بهمن (محمدی-مصطفی-عبدالرضا)6-بخشدار(علی جعفر-صفر علی-امید علی-مهدی)7-شکارعلی(شریف-قربانعلی-مجید-حمید)
 
2-فرزندان سوخته  . 
1-کرمشاه(محسن-محمد)     2-جهانشاه(محمود-حمید-میلاد)  3-علی(حسن رضا-رضا-امین)
فرزندان نامدار .
 
1-عیسی(قدرت-صفی)  2-علمدار(منصور-نصیر-هدایت-مهدی-هادی-رسول-علی)                                                                                          
 
 فرزندا ن تراب فرزند صیفور.
1-ظهراب 2-پاپی جمعه 3-سهراب
 
فرزند ان ظهراب.
1-خداداد 2-خانی         
 
فرزندان خداداد :
1-علی داد (محمد حسین-عباس-طهماس-جواد)2-اله قلی(مصطفی-ناصر-مهدی)
 
3-ایمانقلی(حسین-مجتبی-مختار-مسلم-میثم)4-نعمت اله(کیا نوش-داریوش-محمد-افشین )
 
فرزندخانی : صید تقی
فرزندان صید تقی .1
-محمد آغا2مهرداد3-جهان پنا ه4-عزت5-اکبر
 
 فرزندان پاپی جمعه :
1-شنبه2-پنجی
فرزندان شنبه.1
-علی داد  (پرویز-نصیر-مهران)2-صید جعفر(پاپی جمعه-ظهراب)
 
فرزندان پنجی.
 
1-کربلایی(منصور-علی-ساسان)2-گلعلی(عباسعلی-رضا علی-علی عباس-محمد عباس-مهدی)
3-حجت
(مجید-مهرداد-جواد-سعید-مهرشاد)
فرزندسهراب.محمد خان
فرزند محمد خان.باباخان
فرزندان بابا خان.
1-فتح اله2-ولی اله-محمدعلی-حمزه-فیض اله
فرزندان دارا فرزند صیفور.
1-کل رضا 2-داود
فرزند کل رضا .محمد
فرزند داود .کامران
فرزند کامران.خدا مراد

فرزندان خدا مراد.
1-یونس2-فرداد3-فرشاد4-سیامک5-حکمت6-بابک

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 9:6  توسط داریوش بازگیر | 
قاسم فرزند دارا ب و نوه محمد ولی (معالی) می با شد قاسم دارای شش فرزند  به نا مها ی  ا اسما عیل-یاسم-حیدر-الماس-اسد -کسه می باشد فرزندان ودودمانهای که از نسل این پسران قاسم بو جود امده  تیره قاسم را تشکیل می دهند تیره قاسم روابط بسیار نز دیکی با تیره نظر بک دارد و در گذشته همیشه این دو تیره در کنار هم زندگی می کردند تیره قاسم در گذ شته همراه تیره نظربک  و سایر باز گیر ها ی معا لی وند در منطقه طاف  زندگی می کردند ولی به دلیل اختلا فات محلی بین تیر ه های طایفه بازگیر  وکشته شدن چند نفر از انها همراه سایر بازگیر های معالی وند به دلیل روابط خویشا وندی   با ایل بیرا نوند به میان انها رفتند ونزدیک به یکصد وبیست سال همراه انها ییلاق وقشلاق می کردندتا اینکه در اواخر دوره قاجار یه ودر دوره فر مانروایی سالارالدوله در لرستان در منطقه کر گاه ساکن شدند تیره قاسم هم اکنون علاوه بر شهر خرم اباد در روستا های سرخده -دینا روند-افر ینه-قلا سیمر ه-معمو لو زندگی می کنند از بزر گا ن انها در سده گذشته مرید -امان اله -محمد رفیع-حاج صحرایی-تقی-حبیب-نبی-موسی-حاتم-عبد اله -کرمی-شهید یداله مریدی-شهید علی بازگیر-  حاج قدرت-موسی-عبد الستار -اعظمی-حجت - صید مهدی- فرج و.................

شجره نامه تیره قاسم از بازگیر های معالی وند(سفید)

 

بگ عالی.معالی

معالی.

1-داراب2-شرفعالی

داراب.

1-قیصر 2-صیفور3نظربگ4-قاسم-

  فرزندان قاسم 
1- اسماعیل  2-یاسم3-الماس4-اسد5-حیدر      
 

فرزندان  اسماعیل :

1-پاپی  2-مرید  

 

فرزندان پا پی :

1-محمد تقی   2-حاج صحرایی3-محمد شفیع  

 

 فرزندان حاج صحرایی.

1-عزت(بهزاد-سجاد-مهدی)2-نصرت اله(میلاد-محمد)3-بهروز (احمد-رضا)4-حجت(وحید)6-سیروس 

محمد تقی   .1- فر یدون (رضا-امین)2-اعظمی(جواد)3-محمد حسن4-اسماعیل5-جهانبخش6-احد

فرزندان مرید .

1-محمد رفیع  2-حسین3-ایمانقلی4-رضا

فرزندان محمد رفیع .

1-حاتم (هوشنگ-مسعود-کریم)2-محمدتقی(صید مهدی-شمس الدین-فخرالدین-تاج الدین-روح الدین)

3-نگهدار (مهرداد-مهدی-فرشاد)4-سپه دار(مرتضی-مجید-مهدی-محمد)5-اسفند یار (حمید)

6-عبد الستار 

حسین

( مصطفی -مجتبی)

 

ا یمانقلی : علی

 

رضا : (فرض اله-اسکندر-یداله)

 

کسه :قاسم

 

فرزندان حیدر: میرزا-قاسم

 
فرزند الماس .
جمعه علی
 
فرزندان جمعه علی .1
-غلامعلی(احمد)2-فتحعلی (سجاد)
 
 فرزندان اسد.
1-صید  2 -سیف اله    3-اسد اله
 
فرزند اسد اله . کرمی
 
فرزندان کرمی: 1-مراد خان2-علی کرم3-جهانگیر4-علی
 
فرزندان یاسم.
1-کریم  2- امان اله
 
2-فرزندان امان اله . 
 1-حبیب اله 2-نبی  3- عزیز اله
فرزندان حبیب اله.1
موسی(مصطفی-فتح اله-جلال-داریوش-اعظمی-مهدی-کیانوش)
2-حجت (مهدی-رضا-علی)3-عزت (امین-حمزه) 4-یداله  (علی-محسن)                                             5-عیدی (حامد-محمد)6-قلی جان(حسین-حسن)7-فرج(محمد)                                                         
 
 فرزندا ن نبی.
1-حاج قدرت(روح الدین-فخر الد ین-حسین)2-شکراله (علی)3-روح اله (مهدی)
 
4-عصمت اله(یاسر-نادر-امین)          
 
فرزندان عزیز اله :
 
  1-رسول( حسن)2-محمد علی (رضا)3-حمید4-سجاد5-وحید6-امیدعلی
 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 9:5  توسط داریوش بازگیر | 
جوزعلی  فرزند نیر الی ونیرا لی فرزند بگ عالی می باشد نیرالی دارای دو پسر به نامهای بدرخان وباقرمی باشد و به نوادگان ودودمانهای که از نسل این  پسران جوزعلی بوجود امده در اصطلاح تیره جوزعلی می گویند تیره جوزعلی  در ابتدا همانند سایر تیره های طایفه بازگیر   درمنطقه طاف زندگی می کردند و بعد از اختلا فات محلی وداخلی بین تیره های طایفه بازگیر در منطقه طاف وکشته شدن چند نفر از  انها تیره جوز علی  به  همراه سایر بازگیر های معالی وند و تیره های شیر خان وبیر خان از بازگیر های کل ولی و تیره های سبز علی وسبز وار از بازگیر های سیاه و به دلیل را بطه خویشا وندی با   ایل بیرانوند به میا ن انها رفته ونزدیک به یکصدوبیست سال به همراه انها ییلاق وقشلاق می کردند تا اینکه دراواخر دوره قاجاریه وحکومت سالار الدوله درلرستان در روستای سهیل بیکی  ساکن شدند  و از کدخدایان تیره جوزعلی  ودودمانهای وابسته در سده اخیربدر خان -ملا جفعر-حاج جافر خان را نام برد هم اکنون تیره  جوزعلی علاوه بر شهر خرم اباد در روستای سهیل بیکی- زندگی می کنند واز افراد مشهور تیره جوزعلی در سده گذشته عادل-نادر-عیسی-منصور-داود-پیری-نور علی-تقی- جفعر-علی-عا بدین-فیروز-مصطفی و.................

شجره نامه تیر ه جوز علی از بازگیر های نیرا  لی وند(سفید)

 

  فرزندان جوز علی  شامل   1-  بدر خان     2-باقر  
 

فرزندان  باقر: 1

-جفعر    2-  عیسی     3-   منصور      4-  قاسم

فرزندان  ملا جفعر :

1-نیرا لی  2- شاداده    3-     پیری     4-  روح الد ین

 فرزندان نیرالی.

1-بختیار (اکبر -اسما عیل-اصغر-احد- امیر حسین)2-تقی(فریدون-حسن-محمد رضا)  3-نقی(علی-محمد)

فرزندان شاداده .

1-باقر 2 -حسین

فرزندان پیری .

(مجتبی-مصطفی-محمد)

فرزندان روح الدین

.( عابدین -مهدی-اکبر-نجم الدین)

منصور  .

صید اقا

صید اقا  .عزیز (احسان-منصور-مسعود)

فرزندان قاسم . هاشم .

فرزندهاشم :

کر محسین .(احمد-محمد)

فرزندان عیسی .

1- نور خدا 2-پنجعلی3-علی محمد 

نور خدا :  (علی -اکبر-احمد-محمد-امین)

پنجعلی :  (مجتبی-محسن-علی نظر-نجم الد ین)

علی محمد   : (جوزعلی-عبد الله -علی رضا-محمد-روح اله)

 

بد ر خان :

1-عادل   2-  قادر   3-  نادر

فرزندان نادر:1- جمشید 2 -قربانعلی    3-داود

 
فرزند داود  .
حاج جافر خان
 
فرزندان   حاج جا فر خان  .
1-هوشنگ (امیر حسین-محسن)   2--فیروز (رضا)
 
3-علی (امیر حسین)   4-مصطفی (یاسین)

عباس.
ابراهیم2-حاتم
ابرهیم.
1-حشمت اله(هادی-مهدی)2-صبحت(رضا)3-مروت.(مهران)4-علی
حاتم.صیدمحمد
صیدمحمد.1
-محمد2-مرتضی3-شمس الدین-شاهد ین5-نورالدین
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 9:1  توسط داریوش بازگیر | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما دوست عزیزی که به وبلاگ طایفه بازگیر سر زدید امیدوارم که از مطالب وبلاگ راضی باشید.
اینجانب برای معرفی و آشنایی بیشتر با تیره ها ،بزرگان ، مشاهیر ، شهدا و ... طایفه ی بازگیر تصمیم به راه اندازی این وبلاگ گرفتم و با کمال میل پذیرای نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان برای غنی تر کردن مطالب وبلاگ می باشم.

نوشته های پیشین
آذر ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
پیوندها
خبرگزاری فارس
خبرگزاری مهر
شفاف نیوز
مشرق نیوز
یا فته
شهید کیا نوش بازگیر
شهید کیا نوش بازگیر
شهید کیا نوش بازگیر
طایفه بازگیر ویکی پدیا
بازگیر در گذر تاریخ
بالا گريوه
شهدای بازگیر
شجره نامه بازگیر های سیاه
ف
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM